B003 : วิทยุสื่อสารยี่ห้อHytera รุ่น TF-318 (แพ็คคู่>ย่านความถี่245.000-245.9875 MHz)

Ks74,000.00

วิทยุสื่อสารยี่ห้อHytera รุ่น TF-318 (แพ็คคู่>ย่านความถี่245.000-245.9875 MHz)

>> วิทยุสื่อสาร TF-318 HYTERA 0.5W
>> วิทยุสื่อสารที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตพกพา
>>ระยะการสื่อสารได้ถึง 4 กิโลเมตร
>>สามารถใช้งานร่วมกับวิทยุสื่อสาร 245 ยี่ห้ออื่นได้