::ျမန္မာႏိူင္ငံမွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္

 1. ပထမဦးစြာ လူၾကီးမင္းတို႔လိုအပ္ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုရွာေဖြၾကည့္ရွဳလိုက္ပါ/ေတြ႕ရွိျပီဆိုပါက

ေအာက္ပါနည္းလမ္းအတိုင္းမွာယူႏိူင္ပါတယ္။

 

 • “ကုန္စည္ဝယ္ယူရန္ႏွင့္ကုန္ပစၥည္း၏ အခ်က္အလက္မ်ား”  1 Pack တြင္ပါဝင္ေသာအေရအတြက္ /အေလးခ်ိန္ႏွင့္သံုးစြဲရန္နည္းလမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္စက္မွဳထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား(အေရအတြက္မ်ားမ်ားထုတ္လုပ္ရန္)

ျမန္မာဘာသာစကားအကူအညီလိုအပ္ပါက (ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။!!)

 • “ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ရန္ၾကာျမင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ေနရာမ်ား” ကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ျငာထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား၏ေအာက္တြင္ ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ရန္ၾကာျမင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ေနရာမ်ားကို ေရးသားထားမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္တြင္လည္း  ထက္မံေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
 • လက္လီေရာင္းခ်ေပးေသာကုန္စည္မ်ားၾကည့္ရန္ (ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ!!)  ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို  ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိဂိုေဒါင္တြင္ စုစည္းထားရွိမွာျဖစ္ျပီး ကုန္စည္ေစ်းႏူန္းမ်ား ထဲတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းပို႔ခကိုထည့္သြင္းထားျပီးျဖစ္သည္ ။နယ္သို႔ပို႔ေဆာင္ေပးရမည္ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ကားဂိတ္သို႔ပို႔ေဆာင္ေပးခထည့္သြင္းထားျပီး နယ္တန္ဆာခကိုဝယ္သူဘက္မွထပ္မံေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။
 • စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား(ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ!!) ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏူန္းမ်ားထဲတြင္ ကုန္စည္ေစ်းႏူန္းအျပင္ ထိုင္းႏိူင္ငံမွ ျမန္မာႏိူင္ငံျမဝတီအထိ ပို႔ခႏွင့္  ထိုင္း/ျမန္မာ ႏွစ္ဘက္စလံုး၏ အခြန္အခမ်ားထည့္ေပါင္းထားျပီးျဖစ္သည္။ ပစၥည္းဝယ္ယူသူမ်ားအေနနဲ႔ျမ၀တီမွမိမိသို႔သယ္ေဆာင္လိုေသာျမိဳ႕အထိသာသယ္ယူပို႔ေဆာင္  စရိတ္ကို တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္ **သို႔မဟုတ္ ကၽြႏိုပ္သို႔ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက ေစ်းႏူန္းမ်ားေမးျမန္းစံုစမ္းႏိူင္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပစၥည္းမ်ား၊လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္စက္မွဳထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား(အေရအတြက္ မ်ားမ်ားထုတ္လုပ္ရန္)အတြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုမွာယူရန္။ ျမန္မာဘာသာစကားအကူအညီလိုအပ္ပါက (ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ!!)
 • စက္မႈထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားၾကည့္ရန္  (ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ!!)ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏူန္းမ်ားထဲတြင္ ကုန္စည္ေစ်းႏူန္းအျပင္ ထိုင္းႏိူင္ငံမွ ျမန္မာႏိူင္ငံျမဝတီအထိ ပို႔ခႏွင့္ ထိုင္း/ျမန္မာ ႏွစ္ဘက္စလံုး၏ အခြန္အခမ်ားထည့္ေပါင္းထားျပီးျဖစ္သည္။
 • ပစၥည္းဝယ္ယူသူမ်ားအေနနဲ႔ျမ၀တီမွမိမိသို႔သယ္ေဆာင္လိုေသာျမိဳ႕အထိသာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ စရိတ္ကို တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္ **သို႔မဟုတ္ ကၽြႏိုပ္သို႔ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက  ေစ်းႏူန္းမ်ားေမးျမန္းစံုစမ္းႏိူင္ပါသည္။စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပစၥည္းမ်ား၊လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္စက္မွဳထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား(အေရအတြက္ မ်ားမ်ားထုတ္လုပ္ရန္)အတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုမွာယူရန္

ျမန္မာဘာသာစကားအကူအညီလိုအပ္ပါက (ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ!!)

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိဂိုေဒါင္တြင္ စုစည္းထားရွိမွာျဖစ္ျပီး ကုန္စည္ေစ်းႏူန္းမ်ားထဲတြင္    ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းပို႔ခကိုထည့္သြင္းထားျပီးျဖစ္သည္ ။ နယ္သို႔ပို႔ေဆာင္ေပးရမည္ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ကားဂိတ္သို႔ပို႔ေဆာင္ေပးခထည့္သြင္းထားျပီး  နယ္တန္ဆာခကိုဝယ္သူဘက္မွထပ္မံေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

 

 

 1. ၀ယ္ယူလိုေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ပံုမ်ားကိုရယူရန္

တာဝန္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားကိုဆက္သြယ္ရန္>>

 • ျမန္မာဝန္ထမ္းႏွင့္ဆက္သြယ္မွာယူလိုပါက (ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ!!)
 •  Email ျဖင့္ဆက္သြယ္မွာယူလိုပါက (ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ!!) **ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာႏွစ္မ်ိဳးလံုးအသံုးျပဳႏိူင္သည္။
 • တယ္လီဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္မွာယူလိုပါက Viber Tel::+66 91 406 6493

 

3.ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူရန္က်သင့္ေငြကိုျမန္မာေေပးေခ်ႏိူင္ျပီး ေအာက္ပါဘဏ္အေကာင့္ ထဲသို႔ထည့္သြင္းထားႏိူင္ပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူရန္ သေဘာတူညီပါကေငြရွင္းေျပစာကို ေအာက္ပါ Link တြင္ေပးပို႔ထားရမည္။(ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ!!)

 

 1. Customes မ်ားထံကုန္ပစၥည္းမ်ားပို႔ေဆာင္ျခင္းမွာ **ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္းျဖစ္သည္။


::สำหรับผู้ขายประเทศไทย

เมื่อท่านเป็นคู่ค้ากับทาง BonusStoreOnline แล้ว รายละเอียดการรับเงินและการขนส่งมีดังนี้

1.การลงรายละเอียดสินค้า ให้ลูกค้าเลือกซื้อต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้

=====สินค้าที่สามารถจำหน่ายได้ประเทศพม่า=====

 • 1.สินค้าหมวดอุตสาหกรรม
 • 2.สินค้าหมวดการเกษตร
 • 3.สินค้าอุปโภค ราคาส่งทุกประเภท (สินค้าอุปโภคคือสินค้าแฟชั่นทุกอย่าง)
 • 4.สินค้าอุปโภค ราคาปลีกทุกประเภท (สินค้าอุปโภคคือสินค้าแฟชั่นทุกอย่าง)

=====สินค้าที่สามารถห้ามจำหน่ายในประเทศพม่า หรือไม่ได้รับลงโฆษณาให้=====

 • 1.สินค้าผิดกฏหมาย
 • 2.สินค้าผิดศีลธรรม
 • 3.สินค้าที่เป็นของสด และอายุจัดเก็บไม่ถึง 3 เดือน
 • 4.ถ้าเป็นเครื่องสำอางต้องมี อย. และเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องตามกฏหมาย **ข้อ3 และข้อ4 ต้องมีค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียนและนำเข้า ปรึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะ

โดยสินค้าของท่านที่จะนำมาโฆษณาสามารถส่งให้ประเมินการอนุญาติให้ลง *ตามเงื่อนไขข้างต้น ส่งงาน (คลิ๊กที่นี่!!)

1.การลงรายละเอียดสินค้า  สามารถเลือกลงตามหมวดสินค้าที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • “ชื่อ สินค้าและรายละเอียดสินค้า”  จำนวนกี่ชิ้นต่อPack /น้ำหนัก และวิธีการใช้ที่จำเป็น กรณีเป็นสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม ที่ต้องผลิตจำนวนมาก ให้ระบุจำนวนขั้นต่ำในการผลิต โดยแจ้งแบบละเอียดที่สุด
 • ระยะเวลาการขนส่ง และปลายทางที่จัดส่งสินค้า” ต้องแจ้งในส่วนท้ายของข้อมูลสินค้าที่ลงโฆษณาทุกครั้ง โดยต้องศึกษาเงื่อนไขกับทางBonusStore โดยละเอียดถึงความสามารถในการจัดส่งของสินค้าแต่ละประเภท ดังนี้
 • สินค้าขายปลีก  ราคาสินค้าจะถูกรวมค่าขนส่งไว้ในสินค้าแล้วBonusStore กำหนดศูนย์กลางการขนส่งไว้ที่เมืองย่างกุ้ง  กรณีนอกเมืองหรือต่างเมืองสินค้าจะถูกจัดส่งให้ที่ท่ารถตามเมืองต่างฯ ซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งปลายทางเอง (โดยผู้ขายต้องรวมค่าใช้จ่ายสินค้ากับค่าขนส่งไว้ให้เรียบร้อยพร้อมระบุไว้ในส่วนท้ายข้อมูลสินค้า เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มความสะดวกแก่ทุกฝ่าย)
 • สินค้าภาคการเกษตร  ราคาสินค้าจะถูกรวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายค่าพิธีการภาษีฝั่งประเทศไทยและฝั่งประเทศพม่า>จนถึงเมียวดีไว้ในสินค้าแล้วBonusStoreจะแจ้งให้ ลูกค้าชาวเมียนม่าร์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งจากเมียวดีไปปลายทางเอง **หรือติดต่อขอรับราคาค่าบริการจากเราได้                     (โดยผู้ขายต้องรวมค่าใช้จ่ายสินค้ากับค่าขนส่งไว้ให้เรียบร้อย พร้อมระบุไว้ในส่วนท้ายข้อมูลสินค้า เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มความสะดวกแก่ทุกฝ่าย)
 • สินค้าภาคอุตสาหกรรม  ราคาสินค้าจะถูกรวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายค่าพิธีการภาษีฝั่งประเทศไทยและฝั่งประเทศพม่า>จนถึงเมียวดีไว้ในสินค้าแล้วBonusStoreจะแจ้งให้ ลูกค้าชาวเมียนม่าร์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งจากเมียวดีไปปลายทางเอง **หรือติดต่อขอรับราคาค่าบริการจากเราได้               (โดยผู้ขายต้องรวมค่าใช้จ่ายสินค้ากับค่าขนส่งไว้ให้เรียบร้อย พร้อมระบุไว้ในส่วนท้ายข้อมูลสินค้า เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มความสะดวกแก่ทุกฝ่าย)
 • สินค้าราคาส่งจากโรงงาน ราคาสินค้าจะถูกรวมค่าขนส่งไว้ในสินค้าแล้ว โดยผู้ขายต้องรับราคาประมาณการขนส่งสำหรับสินค้าราคาส่งจากBonusStore เพราะสินค้าจำนวนมากต้องเป็นการสั่งตามจำนวนตามรอบการสั่ง **จึงไม่สามารถกำหนดราคาส่งได้ในครั้งแรก     งานการจัดส่งจะมีเงื่อนไขเบื้องต้นคือ ราคาค่าขนส่งจากกรุงเทพ ถึงมืองย่างกุ้ง  กรณีนอกเมืองหรือต่างเมืองสินค้าจะถูกจัดส่งให้ที่ท่ารถตามปเมืองต่างฯ ซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งปลายทางเอง (โดยผู้ขายต้องรวมค่าใช้จ่ายสินค้ากับค่าขนส่งไว้ให้เรียบร้อย*ก่อนรับชำระเงินและจัดส่ง เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มความสะดวกแก่ทุกฝ่าย)

2. การรับคำสั่งซื้อBonusStore ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วจะยืนยันสินค้ากับท่านอีกครั้ง…ถ้าBonusStoreได้รับการโอนชำระเงินกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วจะนัดการจัดส่งและแจ้งให้ผู้ขายทราบในการตัดสต็อคสินค้า

3. การรับชำระเงินค่าสินค้า  ผู้ขายจะได้รับเงินค่าสินค้าตามเงื่อนไข ในหมวดสินค้าต่างฯดังนี้ (โปรดอ่านรายละเอียด!!)

**เงื่อนไข และข้อควรระวัง

 

 

CART